Veranderen is voor anderen

Jaar van verschijning:
2008

Een onderzoek naar verandermanagement bij woningcorporaties

Gezien de kritiek op corporaties en de consequenties voor hun toekomst en die van de volkshuisvesting stelt dit proefschrift de vraag: welke ontwikkelingen hebben corporaties qua organisatie doorgemaakt en welke verklaringen zijn daarvoor in de managementliteratuur te vinden? Het doel is om met die kennis een benadering te ontwikkelen die corporaties in staat stelt adequaat te reageren op veranderingen in hun omgeving.
Eén van de conclusies van het proefschrift is dat corporaties wel degelijk professionaliseren, maar onvoldoende aandacht besteden aan het rendement en de houdbaarheid daarvan. De maatschappelijke kritiek karakteriseert corporaties als reactief en gericht op het behoud van de status quo en zal in toenemende mate als argument worden gebruikt om overheidsingrijpen te legitimeren. Het onderzoek van het proefschrift verklaart dat beeld. Er is geen druk van buitenaf, de tucht van de markt ontbreekt, er is amper toezicht en het ontbreekt aan adequate sturingsinformatie. Daardoor is er geen noodzaak om te transformeren. Bovendien ontbreken bij leidinggevenden en hun medewerkers de kennis en vaardigheid en de moed en het vertrouwen om te transformeren. Een en ander wordt naast deskresearch, onderbouwd door de enquêteresultaten van 105 corporaties en 15 diepte-interviews met directeur-bestuurders.

Directeur-bestuurders van de corporaties die wel willen veranderen, kunnen dat met succes doen. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van managementtheorieën die eenvoudig aanvullend op elkaar worden toegepast. Om de eigen positie te kunnen bepalen, is een organisatiecultuurvragenlijst, gebaseerd op die van Cameron & Quinn en Harrison & Handy, ontwikkeld en bij corporaties getest.

Auteur(s)
drs. ir. A.P. Dreimüller

Download boek: Veranderen is voor anderen

Download gerelateerde inhoud
  1. Stellingen 8.2